วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ความล้มเหลวในการเรียนศาสนาของ "มุสลิม"

ความล้มเหลวในการเรียนศาสนาของ "มุสลิม"
                             
                                                                            เรียบเรียง : ชัรฟุดดีน อามิลี